حمیدرضا حیدری

svg

چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون

دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون

اگر فکر می‌کنید می‌توانم به شما کمکی کنم، با من تماس بگیرید.

مقالات

تماس بگیرید